Projekt DOM.ov ponúka viac ako bývanie

V mesiaci október tri rodiny z obce Bôrka finišovali stavebné práce na svojich domoch. V krátkom čase budú kolaudovať a sťahovať sa do nových príbytkov. Súčasťou životných príbehov týchto statočných troch rodín je Projekt DOM.ov už od roku 2018. Stavebníci prešli dlhou prípravou na výstavbu. Najprv bolo potrebné pripraviť stavebné pozemky, pravidelne sporiť a vzdelávať sa. V roku 2020 pandémia spomalila všetky prípravy a už sa zdalo, že projekt výstavby v Bôrke pôjde do stratena. Naše tri rodiny však bojovali. Nato, aby získali úver potrebovali mať stabilné príjmy. Sociálny pracovník s každou jednou rodinou prechádzal ich životnú situáciu a pomáhal im vyriešiť dlhy a zamestnanie.

Príbeh stavebníčky Soni je unikátny. Tým, že sa zapojila do Projektu DOM.ov, získala nie len strechu nad hlavou, ale aj zamestnanie. Vďaka projektu inkluzívne susedstvá sa zamestnala v partnerskej organizácii OZ Cesta von. Dnes pracuje vo svojej komunite ako omama, venuje sa rómskym deťom do troch rokov, vedie materský klub. Soňa sa kvôli svoje novej práci začala  vzdelávať. Školenia prebiehajú mimo jej komunity, je nútená vycestovať a tým spoznávať aj iný svet mimo Bôrky. Sonin život nabral úplne iný smer, získala životnú stabilitu a prácu po ktorej tak dlho túžila. Avšak príbehy stavebníkov z Bôrky nekončia, na druhú fázu svojpomocnej výstavby rodinných domov sa pripravuje ďalších šesť rodín

Info deň v Bôrke – Október 2022

Realizácia projektu s názvom „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“ podporeného z Nórskych grantov Active citizens fund, sa chýli k svojmu záveru. Realizácia aktivít projektu bola stanovená od 11/2021 do 10/2022, s cieľom pomôcť zlepšiť kvalitu života marginalizovaných komunít v regiónoch Gemer a Novohrad. V rámci tohto cieľa sme sa snažili zapojiť do projektu nielen Rómske rodiny, ale aj verejnú správu. Podarilo sa nám uskutočniť množstvo aktivít s cieľovými skupinami, taktiež aj uzavrieť nové spolupráce, ako aj v neposlednom rade pomôcť postaviť stavebníkom svojpomocne rodinné domy.

Pri príležitosti záveru spomínaného projektu sa dňa 6.10.2022 realizoval Infodeň v obci Bôrka. Svojou prítomnosťou nás poctil aj Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity pán Ján Hero, taktiež aj viacerí predstavitelia samospráv ako napríklad primátor z Jelšavy p. Milan Kolesár, starosta Paškovej p. Roman Viola, starostka Rožkovian p. Beáta Kollárová, tiež aj zástupcovia regionálnych kancelárii úradu splnomocnenca pre rómske komunity, regionálne koordinátorky NP TSP II z Implementačnej agentúry MPSVR SR, a tiež ďalší vzácni hostia. Cieľom spomínaného Infodňa nebolo len informovať o výsledkoch projektu, ale aj oceniť snahu stavebníkov s Bôrky (Klaudia Bernáthová, Aladár Farkaš, Soňa Kašparová) zvládnuť proces prípravy na výstavbu, ako aj samotnú svojpomocnú výstavbu realizovanú v Bôrke. V neposlednom rade sme ocenili aj proaktívny prístup starostu Bôrky p. Vojtecha Iča a sociálnej pracovníčky obce p. Ivety Fazekašovej, ktorí boli výrazne nápomocní či už pri príprave klientov na výstavbu, ako aj pri samotnej svojpomocnej výstavbe.

V rámci podujatia sa navštívili spomínané domy priamo v teréne, kde účastníci mohli na vlastné oči vidieť výsledok niekoľko mesačnej snahy ocenených stavebníkov. Následne pokračovala diskusia na rôzne témy s cieľom vzájomne zdieľať skúsenosti pri práci s marginalizovanými skupinami, ako aj pri územnej príprave a svojpomocnej výstavbe. V neposlednom rade sa podarilo zosieťovať rôznych profesionálov venujúcich sa téme bývania a marginalizovaných komunít. Taktiež sa podarilo ukázať príklad dobrej praxe v rámci svojpomocnej výstavby, ako jedného z spôsobov ako zlepšiť kvalitu života ohrozených skupín.    

Kto navštívil nové susedstvo v Kecerovciach?

Výstavba nového susedstva v Kecerovských Kostoľanoch prebieha od novembra 2021. Prvá fáza výstavby, v ktorej si svoj dom buduje osem rodín, sa pomaly blíži k finále. Našim plánom je stihnúť kolaudáciu domov v termíne do Vianoc 2022. Zároveň spúšťame druhu fázu výstavby so štyrmi rodinami. Novo vznikajúce susedstvo púta pozornosť tak obyvateľov susedných komunít, ako aj zástupcov samospráv a politikov. V septembri susedstvo navštívil starosta obce Vechec spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a sporiteľmi. Dňa 21. septembra sme mali česť prezentovať projekt Inkluzívne susedstva pred delegáciou eurokomisárky Heleny Dillí a Splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Jánom Herom. Stavebníci prijali od členov delegácie slová uznania a povzbudenia.   

delegácia Heleny Dillí
exkurzia z Vechca v Kecerovciach

Cesta k legálnemu bývaniu … Aká bude, alebo môže byť aj v Rožkovanoch?

Nezisková organizácia projekt DOM.ov pomáha rodinám z osád, žijúcim v nevyhovujúcich podmienkach zlepšiť si svoje bývanie. Prípravná fáza trvá minimálne jeden rok, kedy si rodina sporí a vylepšuje svoju finančnú situáciu – napríklad racionalizáciou úverového zadlženia, alebo nájdením si novej práce. Následne po splnení podmienok im banka poskytne úver, za ktorý si postavia svoj nový legálny dom. Celú formálnu prípravu výstavby aj jej postupný priebeh až po kolaudáciu zastreší organizácia svojimi pracovníkmi, ktorí rodinu v procesoch sprevádzajú a dohliadnu na to, aby všetko postupovalo jednoducho a hladko. 

Približne pred dvoma rokmi sme boli oslovení vedením obce Rožkovany. Vysvetlili nám komplikovanú situáciu v oblasti bývania v dvoch miestnych osadách. Obec sa pokúšala o výstavbu nájomných bytov pre rodiny z týchto osád, no petíciou občanov bola táto možnosť zastavená. Preto hľadajú iné riešenia – s väčšou zodpovednosťou na strane samotných rodín a menšími finančnými nákladmi na strane obce. Po niekoľkých návštevách v obci a lepšom spoznaní lokalít a ľudí v nich žijúcich, sme začali vzájomnú spoluprácu v oblasti zlepšenia bývania pre miestne rodiny, ktoré je nevyhnutným predpokladom ďalšieho osamostatňovania a zvyšovania kvality och života.

V septembri 2020 po vyhodnotení celej situácie si päť rodín založilo vkladné knižky v Slovenskej sporiteľni a začali sporiť na pravidelnej mesačnej báze, aby boli schopní zaplatiť stavebný pozemok a stavebné povolenie na svoj nový dom. V priebehu prípravného obdobia, ktoré štandardne trvá jeden rok, sme rodiny bližšie spoznali a identifikovali všetky problémy a prekážky, ktoré by mohli brániť získaniu úveru na výstavbu. V jednom prípade to boli viaceré exekúcie z minulosti, ktoré niekoľkonásobne presiahli požičanú sumu z nebankovej spoločnosti. S rodinou sme si túto situáciu rozanalyzovali  a nechali ich konať. Tí si  dohodli čiastočné odpustenie úrokov a zostávajúce sumy zaplatili viacerými opakovanými splátkami.

V ďalšej rodine sme videli ako hlavný problém nižší príjem, ktorý by nemusel stačiť na získanie stavebného úveru. Motivovali sme ženy, aby sa aj ony pokúsili nájsť si  prácu, aspoň na čiastočný úväzok. Dve absolvovali niekoľko výberových konaní a jedna z nich
sa zamestnala na plný pracovný úväzok,  pričom prácu sa jej darí držať už niekoľko mesiacov. Možnosť získať nový legálny a zdravý domov s kúpeľňou s teplou vodou a izbami pre deti sa nielen nám javí ako veľký impulz, ktorý dokáže naštartovať nový potenciál v  rodinách. Ak to samotné rodiny myslia vážne, tak sú preto ochotné spraviť oveľa viac ako si možno sami dokázali na začiatku celého procesu predstaviť. Stačí, že na konci náročnej cesty vidia reálnu víziu svojej budúcnosti v lepšom bývaní a k tomu trochu pomoci od iných na ceste k jej dosiahnutiu.

Súbežne s našou prácou v rodinách, obec pripravovala podmienky na výstavbu. V lokalite hornej osady, pod ktorou pozemky patria obci, sa podarilo vytýčiť územie, ktoré by stačilo na výstavbu dvoch, možno troch domov. Priestorovú úsporu sme však získali spojením domov do radovej zástavby. Vzniknúť tak môže päť domov, z ktorých jeden ostane v správe majetku obce. V ňom budú môcť prebiehať komunitné aktivity a práca s deťmi od najmenšieho veku – osvedčené z mnohých lokalít kraja, známe pod názvom ako projekt Omama.

Obci sa navyše podarilo získať prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 465.500 EUR. S prípravou projektovej dokumentácie a výstavbou by odbremenili lokálny rozpočet. V projekte sú zahrnuté aj ďalšie nové a perspektívne aktivity a investície, ktoré budú môcť byť prínosom nielen pre rómsku komunitu, ale aj pre všetkých obyvateľov obce.

Náš pôvodný plán, začať stavať v prvej polovici tohto roka (2022), sa nám žiaľ nepodarilo splniť. Do stavebného konania vstúpili viaceré námietky podané na miestny stavebný úrad, o ktorých musel rozhodovať stavebný úrad v sídle kraja. Ten následne celý proces vrátil, a tak ho spolu s obcou musíme absolvovať znova.

Trochu to vyvolalo pochybnosti v rodinách, ktoré by chceli začať stavať a bývať čím skôr vo vlastnom. Veríme, že tentoraz sa podarí prekonať všetky prekážky. Tak, ako sa nám to podarilo v ďalších 10 lokalitách na Slovensku, kde rodiny svoje domy už stavajú, alebo v nich už aj bývajú. Je to ten najlepší príklad toho, že to môže fungovať aj v Rožkovanoch, keď sa dokážeme zbaviť všetkých predsudkov a prejavíme vôľu pomáhať slabším tak, že im pomôžeme prekonať všetky prekážky na ceste, ktorej výsledkom bude schopnosť stáť na vlastných nohách a byť schopní postarať sa o vlastnú rodinu!

Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK

Od 1. októbra 2022 realizujeme projekt Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK, aktivity projektu sú financované z Grantového programu nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

V projekte sa zameriavame na riešenie problematiky finančnej gramotnosti u klientov žijúcich prevažne v marginalizovaných komunitách. Naším cieľom je zapojiť do vzdelávacieho cyklu 90 klientov. Klientov tiež učíme, ako efektívne a racionálne nastaviť rodinný rozpočet. V projekte sa zameriame na 45 klientov, ktorým poradíme a pomôžeme nastaviť udržateľný a vyvážený rodinný rozpočet. Tiež sa zameriame na pomoc pri oddlžovaním, našim plánom je poskytnúť intervenciu 40 klientom. Klientom poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti uplatnenia sa a udržania sa na trhu práce. Ide tak o komplexný balík opatrení, ktoré majú napomôcť k tomu, že klienti budú pripravení kvalifikovať sa na získanie úveru na financovanie svojpomocnej výstavby domu do osobného vlastníctva. Predpokladom je, že sa na úver kvalifikuje 30 osôb.

V projekte nezabúdame ani na zvyšovanie úrovne vedomostí odborného tímu Projektu DOM.ov, ktorý bude mať možnosť rozšíriť svoje vedomosti v rôznorodých témach týkajúcich sa financií.

Program svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva funguje od roku 2016. Za obdobie 6 rokov sme nadobudli cenné skúsenosti, o ktoré sa delíme so všetkými záujemcami v téme odstraňovania marginalizácie a diskriminácie v spoločnosti. Vypracovali sme širokú škálu metodických materiálov, zacielených na fázy programu svojpomocnej výstavby. V projekte sa budeme zameriavať na aktualizáciu Metodiky sociálnej práce v oblasti finančnej gramotnosti.

V Bôrke sa blížime ku kolaudácii – September 2022

Svojpomocná výstavba v Bôrke sa v rámci svojej prvej etapy blíži ku koncu. Onedlho budú môcť stavebníci bývať vo svojich novo postavených rodinných domoch, ktoré si postavili svojpomocne. Avšak aby tam mohli plnohodnotne bývať, je potrebné stavby ešte dokončiť a skolaudovať. Počas pravidelných koordinačných stretnutí za prítomnosti starostu, stavebníkov, stavebného dozora, stavebného koordinátora, regionálneho koordinátora sociálnej práce a sociálnou pracovníčkou, vyhodnocujeme stanovené stavebné plány a určujú sa nové ciele. Počas septembrového koordinačného stretnutia sa stanovil výsledný cieľ, a to do konca roka 2022 skolaudovať rodinné domy v rámci svojpomocnej výstavby. Spravíme všetko preto, aby sa nám podarilo stanovený cieľ dosiahnuť a stavebníci mohli so svojimi rodinami prežiť tohtoročné Vianočné sviatky v nových rodinných domoch.

Projekt DOM.ov a deti

Činnosť našej organizácie je  samozrejme prioritne zameraná na dospelých členov rómskych komunít. Len ľudia starší ako 18 rokov môžu požiadať obec o kúpu stavebného pozemku a banku o úver na bývanie. Aj sociálna práca nášho programu je zameraná na dospelých členov domácnosti- s nimi prechádzame detailný plán ich rodinného rozpočtu, vzdelávame ich v oblasti finančnej gramotnosti a pod. Napriek tomu, deti sú súčasťou rodín, s ktorými pracujeme. Stretávame sa s nimi stále. Matky nosia malé deti na porady a skupinové vzdelávania, otcovia prichádzajú so svojimi deťmi na stavbu domov. Deti sa veľmi nenútene a prirodzene učia popri svojich rodičoch, čo to znamená stavať rodinný dom svojpomocne a legálnym spôsobom. V projekte Inkluzívne susedstvá dávame zvláštny dôraz na komplexný prístup a rozvoj všetkých členov domácnosti. Prepájame sa s partnerskou organizáciou Cesta von, ktorej činnosť je zameraná na ranú starostlivosť. Sme presvedčení, že zvýšená kvalita bývania má najväčší dopad na životy deti, ich zdravie, vzdelanie a celkovú úspešnosť v živote.

Rozširujeme svoje aktivity do nových lokalít- August 2022

Rozširujeme svoje aktivity do nových lokalít. V obci Ratková sme uskutočnili prvé nábory nových klientov, ktorí by sa chceli zapojiť do programu svojpomocnej výstavby. Vďaka spolupráci s pánom starostom a terénnou pracovníčkou NP TSP II sa podarilo osloviť miestnu komunitu v Ratkovej a poskytnúť im možnosť zapojiť sa do programu svojpomocnej výstavby. Obec Ratková (okres Revúca) je vhodnou lokalitou na svojpomocnú výstavbu a veríme, že sa nám podarí nových klientov úspešne pripraviť na výstavbu svojho vlastného rodinného domu.

Hľadáme novú posilu na pozíciu stavebného koordinátora

Ponúkame voľnú pracovnú pozíciu stavebného koordinátora

Miesto práce
Košice okolie

Druh pracovného pomeru
TPP  100% alebo 50% TPP úväzok

Termín nástupu
ihneď

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce stavebného koordinátora, právomoci a zodpovednosti

 • vyhľadávanie vhodných obcí a ich zapojenie do spolupráce programu svojpomocnej výstavby realizovanej klientmi n.o. projekt DOM.ov,
 • spolupráca s obcami pri výbere a príprave pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov,
 • v pomoc obciam pri zabezpečení potrebnej zmeny územného plánu a budovaní inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov realizovaných v rámci programu svojpomocnej výstavby, 
 • príprava svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov (inžinierska činnosť, príprava a kompletizácia podkladov pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia),
 • koordinácia stavebného učiteľa, ktorý sprevádza stavebníkov pri svojpomocnej výstavbe, riadenie a kontrola odbornej asistencie na stavbách,
 • kontrola dodržiavania technologických postupov, zabezpečenie súladu realizácie stavebných činností v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, stavebnými postupmi a príslušnými technickými normami,
 • výber vhodných dodávateľov stavebných materiálov a prác s dôrazom na konečnú cenu,
 • zabezpečenie logistiky a dodávky materiálov na stavbu, kontrola kvality dodaného materiálu,
 • spracovanie harmonogramu výstavby v lokalite a kontrola jeho dodržiavania,
 • kontrola kvality prác a zabezpečenie vedenia stavebného denníka,
 • kontrola plnenia a dodržiavania jednotlivých položiek stavebného rozpočtu, zodpovednosť za správnosť podkladov k uvoľňovaniu tranží pri čerpaní rozpočtu,
 • príprava rozpočtov domov,
 • informovanie stavebníkov o základných zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • komunikácia a spolupráca so stavebným dozorom,
 • spolupráca pri získaní všetkých potrebných podkladov a dokumentov pre kolaudáciu a asistencia pri kolaudačnom konaní,

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1.400€ / 700€ (podľa úväzku)  brutto v závislosti od skúseností

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo sa vám u nás bude páčiť:
• Vaša práca bude mať zmysel
• Výborný tím, v ktorom je radosť pracovať

 

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Stredoškolským alebo vysokoškolským (so stavebným zameraním)

Ostatné znalosti

Microsoft Office  (Excel, Word, PowerPoint)

Vodičský preukaz B

Počet rokov praxe

min. 3 roky praxe v oblasti stavebníctva

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • 3 roky praxe v oblasti stavebníctva
 • Skúsenosti s prácou s MRK sú výhodou
 • Znalosť s pracovnou náplňou a súvisiacej legislatívy
 • Samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť organizovať, flexibilita

Informácie o výberovom konaní

Ak sa k nám chcete pridať, pošlite krátky motivačný list (vrátane očakávaného platu) a svoj životopis na peter.jendral@projektdomov.sk   a marian.zeman@projektdomov.sk  s predmetom emailu: „Stavebný koordinátor  projektu DOM.ov pre Košický región “.

KTO SME
● Pomáhame ľuďom zmeniť a zlepšiť ich život cez program svojpomocnej výstavby individuálnych rodinných domov pre rodiny zo sociálne a priestorov vylúčených území (najmä Rómov) a asistencia obciam pri riešení problémov s bývaním

● Cieľom organizácie je v spolupráci so samosprávami nájsť efektívny a udržateľný model územného rozvoja existujúcich rómskych komunít (osád), ktorý by miestnym rodinám dal šancu získať vlastnými silami štandardné a legálne bývanie

● Sme jedna z najprogresívnejších mimovládnych organizácii v tzv. rómskej téme, ktorá rozvíja program bývania formou svojpomocnej výstavby rodinných domov financovanej z mikropôžičiek od Slovenskej sporiteľne

● Aktuálne je do projektu svojpomocnej výstavby domov aktívne zapojených  viac ako 24 obcí  s celkovým počtom aktívnych klientov 212, z ktorých aktuálne 17 svoje domčeky stavia ostatní sa pripravujú na výstavbu.

● Našou ambíciou je osloviť stovky až tisíce klientov.

● Projekt DOM.ov je spoločnou dcérskou mimovládnou organizáciou Človeka v ohrození, n.o. a Združenia pre lepší život. Viac informácií o organizácii je dostupných na https://projektdomov.sk/

● Pri realizácii projektu spolupracujeme so štátnymi inštitúciami, samosprávami, spoločnosťami z neziskového sektora a pri financovaní klientov spolupracujeme so Slovenskou sporiteľňou a.s.

● Aktuálne realizujeme pilotný projekt Európskej únie HERO 

Prvá vlna výstavby v Kecerovciach vyvolala ďalší záujem

Obec Kecerovce je známa aj tým, že v nej žijú Rómovia v troch od seba vzdialených osadách. V každej z týchto osád funguje vlastný vnútorný komunitný život, rodinné a sociálne štruktúry. Každá z týchto komunít je iná. Osada v časti Kecerovské Kostoľany, kde momentálne prebieha výstavba, je vnímaná okolím ako najchudobnejšia a najťažšia na akúkoľvek rozvojovú prácu. Náš program svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva započal v tejto osade jednoznačný obrat smerom k plnohodnotnému susedstvu.

Vzniká nová priestranná ulica, kde rodinné domy budú štandardne napojené na elektriku, vodovod, kanalizáciu. Tu však nekončíme. Už pri prvom výkope základov v novembri 2021, prišli za nami noví záujemci o svojpomocnú výstavbu. Dobré správy sa šíria rýchlo, o program začali mať záujem aj obyvatelia ďalších dvoch kecerovských komunít. Dnes máme v sporiacom programe 31 nových aktívnych rodín. Rozpravy medzi sporiteľmi o potrebe vybudovania novej ulice aj v lokalite Kecerovské Pekľany povzbudili zástupcov samosprávy k tomu, aby začali realizovať konkrétne kroky pre prípravu ďalšieho susedstva. Na jeho prípravu je potrebné urobiť ešte veľa úkonov- od odkúpenia pozemkov, cez reparceláciu, až k technickej vybavenosti novej ulice. Avšak dobré veci sú už naštartované.

Plánovanie verejného priestoru v Bačkove

V obci Bačkov sa chystá na výstavbu svojich rodinných domov 6 rodín. Celý proces práce s komunitou začal pred dvoma rokmi. Oslovil nás starosta obce, chcel sa viac dozvedieť o našom programe. Nasledovala exkurzia pre poslancov obce Bačkov a lokálnych lídrov v lokalite, kde už výstavba rodinných domov prebieha a nábor ľudí z komunity. Do programu vstúpilo 22 rodín, začali si sporiť na svoje vkladné knižky. Rok sporenia úspešne absolvovalo 6 rodín, tie sa dnes pripravujú na výstavbu svojich rodinných domov.

Zo strany obce bolo potrebné vykonať mnoho úkonov k príprave stavebných pozemkov- od vykúpenia pozemkov, reparcelácie až po terénne úpravy. Do celého procesu vstúpila aj nezisková organizácia Spolka. Pomohla s prípravou urbanistickej štúdie nového územia. Štúdia okrem novej ulice s individuálnou výstavbou ráta aj s tvorbou verejného priestoru v blízkosti domov. Celý proces plánovania nového územia bol založený na participatívnosti. V praxi to znamená, že k tomu ako má nová ulica vyzerať sa vyjadrovali tak zástupcovia samosprávy, ako aj samotní obyvatelia, ktorí ju budú obývať.

Výsledkom je idea novej štvrte s prítomnosťou námestia, zelenej plochy a lavičiek. V mesiaci jún sme začali s terénnymi úpravami a čistením skládky odpadu. Do dobrovoľníckej brigády sa zapojili nie len miestni obyvatelia, ale aj zástupcovia organizácii pôsobiacich v obci Bačkov.

Prebiehajúce školenia zamerané na finančnú gramotnosť – Júl 2022

Naša organizácia poskytuje našim klientov aj skupinové vzdelávania zamerané na finančnú gramotnosť. O tom, že je dobré vedieť narábať s financiami hospodárne, sa presvedčili aj naši klienti v Bôrke. Pre klientov sme pripravili skupinové školenie v Bôrke, ktoré bolo zamerané na rodinný rozpočet. Klienti sa hravou formou dozvedeli viac o tom, ako viesť vyrovnaný rodinný rozpočet. 

Podobné školenia realizujeme pre našich klientov aj v iných lokalitách. Považujeme za dôležité viesť ľudí k finančnej zodpovednosti a zvyšovať ich finančnú gramotnosť, o to viac v súčasnej dobe extrémneho zdražovania a hyperinflácie. Zručnosť narábať s peniazmi sa stáva nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, ako aj jednotlivcov tak i celej spoločnosti.