Školenie terénnych sociálnych pracovníkov (TSP)

Školili sme TSP a riadiacich pracovníkov národného projektu Terénna sociálna práca v obciach na tému: Finančné vzdelávanie klientov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK)


Dňa 19.2.2020 sme zorganizovali školenie terénnych sociálnych pracovníkov a riadiacich pracovníkov národných projektov TSP na tému finančné vzdelávanie klientov z MRK. Lektori školenia Franja Ondrašiková a Vlado Frický hovorili na témy ako: aká je rola TSP v programe bývania, problematika finančnej gramotnosti klientov z MRK, príprava Profi plánu (plánu rodiny pre financovanie bývania). Stretnutie bolo zavŕšené exkurziou do novopostavených rodinných domov našich klientov z Rankoviec.