Projekt: Spájame sa pre viac príležitostí


O projekte

Cieľom predkladaného projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení integrujúcich štyri oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii. Vďaka projektu sa vytvoria siete a strategické partnerstvá v cieľových marginalizovaných rómskych komunitách medzi žiadateľom, projektovými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi na viacerých úrovniach. Projekt zahŕňa podporu 5 existujúcich stredísk služieb v marginalizovaných rómskych komunitách, pričom služby poskytované rómskej komunite sú inovatívne a zároveň už preukázané predchádzajúcimi aktivitami partnerov, rozmanité a zamerané a zasahujúce rôzne cieľové skupiny Rómov. V rámci každej projektovej činnosti má každý účastník rovnakú príležitosť zapojiť sa do projektu. Rómski terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci – súčasní, aj noví budú zapojení do každodennej implementácie projektu.

Svojpomocný stavebný program Partnera č. 2 – Projekt DOM.ov pozostáva spravidla z troch fáz (aktivita 5). Regionálny koordinátor v prvej prípravnej fáze mapuje vhodné obce a vhodných klientov na realizáciu svojpomocných stavebných aktivít. Následne je klientom, ktorí vstupujú do svojpomocného stavebného projektu, poskytnutá odborná pomoc a podpora najmä vo finančnej gramotnosti. V druhej fáze svojpomocnej stavby, Partner 2 pomáha klientom pri stavbe domov prostredníctvom koordinátora stavby, ktorý riadi priebeh stavby, nakupuje stavebný materiál a zaisťuje externých dodávateľov a nakoniec zabezpečuje kolaudáciu domov. Pri celej stavbe klientovi pomáha učiteľ stavby, ktorý učí klientov zručnostiam potrebným pre svojpomocnú výstavbu. Výsledkom tejto fázy sú okrem skolaudovaných rodinných domov aj získané zručnosti klientov, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce. V tretej fáze svojpomocnej výstavby Partner 2 dohliada na splácanie mikropôžičky a získavanie sociálnych a finančných zručností potrebných na dlhodobé udržanie štandardu získaného programom. Projekt DOM.ov od začiatku svojej existencie spolupracuje so Slovenskou sporiteľňou, ktorá svojim klientom poskytuje mikroúvery.

V rámci aktivity č. 5, ktorej realizáciu v projekte zastrešujeme sa zameriavame na: Poskytovanie finančného vzdelávania a poradenstva na zvýšenie finančnej gramotnosti, pomoc pri oddlžovaní, pomoc so žiadosťou o mikropôžičku na financovanie svojpomocnej stavby domov. Cieľom aktivity je zapojiť do svojpomocnej stavby 20 sociálne slabších rodín z  Banskobystrického samosprávneho kraja. Výsledkom práce s 20 rodinami bude 8 rodín (20-40 osôb), ktoré sa dostanú do druhej fázy – do svojpomocnej stavby domu.

Obdobie realizácie aktivít projektu je 10/2021-12/2023.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projektový grant 749 105 EUR. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu 112 365 EUR.

Bližšie informácie o projekte môžete nájsť na web stránke projektu www.spajamesa.sk.