Projekt: Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality verejných politík sociálneho začleňovania marginalizovaných rómskych komunít v oblasti bývania prostredníctvom prenosu špecifického know-how neziskovej organizácie Projekt DOM.ov, ako aj iných mimovládnych organizácii a aktérov pôsobiacich v danej téme v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), Košickom samosprávnom kraji (KSK) a Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), k tvorcom verejných politík v danej oblasti.

Našou ambíciou bolo prostredníctvom projektu vytvoriť podmienky pre systematické overovanie, skvalitňovanie  a zvýšenie efektívnosti verejnej správy a verejných politík pre začlenenie MRK v oblasti bývania v nasledovných hlavných častiach:

  1. Skvalitňovanie sociálnej práce v oblasti bývania a finančnej gramotnosti v MRK (aktivity zamerané na obyvateľov MRK)
  2. Skvalitňovanie procesu prípravy infraštruktúry pre bývanie MRK na úrovni samospráv (aktivity zamerané na územie a miestnu verejnosť)
  3. Skvalitňovanie verejných politík podpory bývania MRK
  4. Podpora, informovanie a sieťovanie aktérov v politikách bývania MRK
Miesto realizácie projektu:Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Výška poskytnutého NFP:269 384,53 EUR
Začiatok realizácie projektu:01.11.2019

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk