Info deň v Bôrke – Október 2022


Info deň v Bôrke – Október 2022

Realizácia projektu s názvom „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“ podporeného z Nórskych grantov Active citizens fund, sa chýli k svojmu záveru. Realizácia aktivít projektu bola stanovená od 11/2021 do 10/2022, s cieľom pomôcť zlepšiť kvalitu života marginalizovaných komunít v regiónoch Gemer a Novohrad. V rámci tohto cieľa sme sa snažili zapojiť do projektu nielen Rómske rodiny, ale aj verejnú správu. Podarilo sa nám uskutočniť množstvo aktivít s cieľovými skupinami, taktiež aj uzavrieť nové spolupráce, ako aj v neposlednom rade pomôcť postaviť stavebníkom svojpomocne rodinné domy.

Pri príležitosti záveru spomínaného projektu sa dňa 6.10.2022 realizoval Infodeň v obci Bôrka. Svojou prítomnosťou nás poctil aj Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity pán Ján Hero, taktiež aj viacerí predstavitelia samospráv ako napríklad primátor z Jelšavy p. Milan Kolesár, starosta Paškovej p. Roman Viola, starostka Rožkovian p. Beáta Kollárová, tiež aj zástupcovia regionálnych kancelárii úradu splnomocnenca pre rómske komunity, regionálne koordinátorky NP TSP II z Implementačnej agentúry MPSVR SR, a tiež ďalší vzácni hostia. Cieľom spomínaného Infodňa nebolo len informovať o výsledkoch projektu, ale aj oceniť snahu stavebníkov s Bôrky (Klaudia Bernáthová, Aladár Farkaš, Soňa Kašparová) zvládnuť proces prípravy na výstavbu, ako aj samotnú svojpomocnú výstavbu realizovanú v Bôrke. V neposlednom rade sme ocenili aj proaktívny prístup starostu Bôrky p. Vojtecha Iča a sociálnej pracovníčky obce p. Ivety Fazekašovej, ktorí boli výrazne nápomocní či už pri príprave klientov na výstavbu, ako aj pri samotnej svojpomocnej výstavbe.

V rámci podujatia sa navštívili spomínané domy priamo v teréne, kde účastníci mohli na vlastné oči vidieť výsledok niekoľko mesačnej snahy ocenených stavebníkov. Následne pokračovala diskusia na rôzne témy s cieľom vzájomne zdieľať skúsenosti pri práci s marginalizovanými skupinami, ako aj pri územnej príprave a svojpomocnej výstavbe. V neposlednom rade sa podarilo zosieťovať rôznych profesionálov venujúcich sa téme bývania a marginalizovaných komunít. Taktiež sa podarilo ukázať príklad dobrej praxe v rámci svojpomocnej výstavby, ako jedného z spôsobov ako zlepšiť kvalitu života ohrozených skupín.

L_M_5670
L_M_5683
L_M_5710
L_M_5713
L_M_5715
L_M_5728
L_M_5743
L_M_5757
L_M_5765
L_M_5775
L_M_5811
L_M_5822
L_M_5832
L_M_5847
L_M_5866
L_M_5870
L_M_5876
L_M_5877
L_M_5879
L_M_5898
L_M_5914
L_M_5916