Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK

Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK

Od 1. októbra 2022 realizujeme projekt Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK, aktivity projektu sú financované z Grantového programu nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

V projekte sa zameriavame na riešenie problematiky finančnej gramotnosti u klientov žijúcich prevažne v marginalizovaných komunitách. Naším cieľom je zapojiť do vzdelávacieho cyklu 90 klientov. Klientov tiež učíme, ako efektívne a racionálne nastaviť rodinný rozpočet. V projekte sa zameriame na 45 klientov, ktorým poradíme a pomôžeme nastaviť udržateľný a vyvážený rodinný rozpočet. Tiež sa zameriame na pomoc pri oddlžovaním, našim plánom je poskytnúť intervenciu 40 klientom. Klientom poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti uplatnenia sa a udržania sa na trhu práce. Ide tak o komplexný balík opatrení, ktoré majú napomôcť k tomu, že klienti budú pripravení kvalifikovať sa na získanie úveru na financovanie svojpomocnej výstavby domu do osobného vlastníctva. Predpokladom je, že sa na úver kvalifikuje 30 osôb.

V projekte nezabúdame ani na zvyšovanie úrovne vedomostí odborného tímu Projektu DOM.ov, ktorý bude mať možnosť rozšíriť svoje vedomosti v rôznorodých témach týkajúcich sa financií.

Program svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva funguje od roku 2016. Za obdobie 6 rokov sme nadobudli cenné skúsenosti, o ktoré sa delíme so všetkými záujemcami v téme odstraňovania marginalizácie a diskriminácie v spoločnosti. Vypracovali sme širokú škálu metodických materiálov, zacielených na fázy programu svojpomocnej výstavby. V projekte sa budeme zameriavať na aktualizáciu Metodiky sociálnej práce v oblasti finančnej gramotnosti.