Príbeh svojpomocnej výstavby v obci Zborov

S obcou Zborov sa naša organizácia dohodla na spolupráci v roku 2019. Do sporenia sa zapojilo približne 20 rodín, ktoré si chceli postaviť svoje vlastné legálne domy. Pre túto výstavbu obec plánovala využiť projekt jednoduchých pozemkových úprav, ktorý už mala schválený, a bola zrealizovaná aj jeho prípravná fáza. Žiaľ zámer nebol kvôli prieťahom a komplikáciám na strane úradu splnomocnenca realizovaný. Náhradnú alternatívu obec našla vo vlastných pozemkoch, ktoré sa nachádzajú za existujúcimi nájomnými bytmi. Avšak na ich využitie na výstavbu bolo potrebné vyriešiť situáciu s plánovanou železnicou, ktorá je od 50-tych rokov minulého storočia navrhnutá tak, že vedie lúkami nad Zborovom a jej ochranné pásmo zasahovalo do obecných pozemkov. Zároveň bolo potrebné zmeniť územný plán obce, ktorý s výstavbou na týchto pozemkoch nerátal. Tieto úradné a administratívne procesy zabrali viac ako rok práce.

Súbežne s týmito aktivitami sme pripravovali rodiny, aby získali pôžičku na nákup stavebného materiálu a aby zvládli proces výstavby. Rodiny si usporiadali svoje rodinné financie, ak mali nejaké nesplácané dlžoby alebo exekúcie museli si ich vyriešiť – tak, aby to nebránilo schváleniu úveru. Viacerí naši klienti si našli nové, lepšie platené práce, keďže si chceli zarobiť na väčší dom a na jeho dofinancovanie je potrebné mať vlastné nasporené peniaze navyše, nad rámec poskytnutého úveru.

Hneď po získaní právoplatného stavebného povolenia sme v novembri začali s terénnymi úpravami a výkopom základov na šiestich parcelách. Plán je do zimy stihnúť zabetónovať základovú dosku. Zároveň sa pripravujeme s ďalšími rodinami v obci. K dispozícii sú ešte štyri pripravené pozemky, na ktorých by sme chceli začať s výstavbou v prvej polovici nasledujúceho roka. No pracujeme aj na príprave ďalšieho vhodného územia na výstavbu. Máme vytipované dve lokality, ktoré ale ešte potrebujú dotiahnuť infraštruktúru alebo administratívne procesy, aby sa na nich dalo legálne stavať.

Veľmi nás teší záujem zborovských rodín o svojpomocnú výstavbu. Veríme preto, že aj v ďalších sezónach budeme vedieť pomôcť novým rodinám v zlepšení ich bývania. K týmto cieľom nám dopomáhajú aj existujúce inštitúcie v obci, patriace či už pod samosprávu alebo iné neziskové organizácie. A vzájomná súčinnosť je k tomu veľmi dobrým predpokladom.