Výsledky projektu “Lepšie verejné politiky pre bývanie MRK”

Za obdobie 24 mesiacov sme v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít zrealizovali 16 seminárov, školení, ktoré reflektovali na oblasti týkajúce sa – sociálnej práce v oblasti bývania a finančnej gramotnosti pre MRK, skvalitňovanie procesu prípravy infraštruktúry pre bývanie MRK na úrovni samospráv a skvalitňovanie verejných politík podpory bývania MRK.

Vypracovali sme 5 metodík tematicky zameraných na – sociálnu prácu v oblasti rodinných financií, protidlhové poradenstvo, sociálnu prácu súvisiacu so svojpomocnou výstavbou domov, vysporiadanie pozemkov a prípravu území, prácu s verejnou mienkou.

Vyhotovili sme 3 štúdie zamerané na fungovanie NP a podporu činností KC a TSP, efektívnosť nájomných bytov nižšieho štandardu a architektonického riešenia rodinného individuálneho bývania obyvateľov MRK.

Zanalyzovali sme 19 legislatívnych noriem/metodických pokynov a usmernení súvisiacich s bývaním, finančnou gramotnosťou MRK, procesom prípravy infraštruktúry, skvalitňovaním verejných politík podpory bývania MRK.

Pracovali sme na 30 návrhoch zameraných na zefektívnenie legislatívy a verejnej správy.

S partnermi z neziskového sektora, verejnej správy, ako aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ďalšími aktérmi participujúcimi na problematike začleňovania MRK, sme spolu diskutovali 12 krát na rôznorodé témy, ako napríklad – TSP a programy bývania, Inštitút osobitného príjemcu, Dopady korona krízy na finančnú situáciu klientov z MRK, či Problematiku nelegálnosti rómskych osád, Problematiku územného a stavebného konania, a pod.

Aktivity boli realizované v rámci OP Efektívna verejná správa.