Čo robíme

Program prioritne rieši bývanie, má však dosah na rôzne oblasti života a cielene podporuje sociálnu vertikálnu mobilitu. Hovoríme o inkluzívnom bývaní.

Katarína Smatanová

Projekt DOM.ov uplatňuje odlišný prístup v sociálnom bývaní od väčšinovo aplikovaného programu nízkoštandardných nájomných bytov. Je založený na prístupe „housing ready- pripravený na bývanie“.  Znamená to, že k tomu, aby klient získal legálne primerané bývanie musí vyvinúť úsilie, musí byť naň pripravený a v maximálnej miere aktívny. Prístup kombinuje sociálnu prácu s výstavbou rodinného domu. Celý proces práce s rodinou je dlhodobý, trvá 18 – 20 rokov a zahŕňa:

vzdelávanie klientov v oblasti finančnej gramotnosti

individuálne sociálne poradenstvo, ktorého výstupom je plán rodiny pre financovanie výstavby (tzv. Profi plán), sprostredkovanie úveru na bývanie

asistencia rodinám pri vybavovaní povolení na výstavbu a pri samotnej výstavbe domu

S klientom pracuje tím odborníkov – sociálny pracovník pomáha klientovi nastaviť jeho rodinný rozpočet, prípadne zamestnať sa, zvýšiť príjem. Ak je klient zadlžený, hľadajú spolu spôsoby oddlženia. Sociálny pracovník pripravuje klienta na získanie úveru na bývanie. Počas výstavby domu sa klientovi venuje stavebný koordinátor a stavebný učiteľ. Zabezpečujú, aby dom bol stavaný štandardnými stavebnými postupmi. Klienta zároveň učia nové zručnosti potrebné k výstavbe domu. 

Vedľajším efektom programu je zlepšenie pracovných zručnosti klientov, čo vedie k zvýšeniu zamestnateľnosti a zamestnanosti na trhu práce. Prirodzene dochádza aj k posilňovaniu pozitívneho vzťahu k osobnému vlastníctvu a k aktivizovaniu nie len jednotlivcov, ale celej lokálnej komunity.

Základné charakteristiky nášho produktu:

dom v osobnom vlastníctve

nízkonákladový dom

štartovací dom, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam klientov

    Pri plánovaní výstavby domu, klient si vyberá dom z nášho katalógu. Rodinný dom má charakter prírastkového bývania. Ide o systém výstavby, ktorý už vopred počíta s budúcim rozširovaním objektu. Konštrukcia samotného domu dovoľuje jednoduchým spôsobom pripájať ďalšie izby, zvyšovať štandard bývania, a tak uspokojovať nároky na väčšiu plochu či reagovať na meniace sa finančné možnosti.