Prispieť svojimi 2 % z daní môžete aj vy

Milí darcovia,

Aj v roku 2024 klienti programu svojpomocnej výstavby pracujú na tom, aby sa ich miesto na život stalo zdravým, legálnym a najmä bezpečným.

Podporte ich úsilie a dajte im šancu na zmenu. Vaše 2 % pomôžu zabezpečiť prístup k službám, ktoré Projekt DOM.ov klientom v programe svojpomocnej výstavby domov poskytuje. Aj Vaše rozhodnutie umožní, že budeme môcť klientov sprevádzať všetkými etapami programu, od vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti až po asistenciu pri výstavbe domu. Každý človek má právo na dôstojné a primerané bývanie, tak prečo by mali platiť výnimky?

Všetky informácie, ako prispieť 2 % nájdete nižšie.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Ste zamestnanec?

Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov a tiež o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

V Potvrdení o zaplatení dane z príjmov, sa v oddiele III. a riadku 24 – Daň znížená o daňový bonus nachádza suma, z ktorej následne vypočítate 2 % Vami zaplatenej dane (prípadne 3 % v prípade, ak ste pracovali ako dobrovoľník). Nezabudnite prosím, že suma musí byť vyššia ako 3 EUR.

Ďalším krokom je stiahnutie predvyplneného tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. Do formulára je ešte potrebné vpísať údaje o Vás a vypočítanej sume 2 % (resp. 3 %). V závere už len doplňte dátum a tlačivo podpíšte.

Ak si želáte informovať nás, že ste sa rozhodli poukázať nám 2 % (resp. 3 %), označte vo vyhlásení v oddiele II. – Údaje o Prijímateľovi súhlas so zaslaním údajov.  

Rozhodujúcim termínom je 30. apríl 2024. Tento dátum je deň, dokedy je na Daňový úrad v mieste trvalého bydliska potrebné odoslať, alebo osobne doručiť 2 formuláre – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO a potvrdenie od zamestnávateľa – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 (doklad potvrdzujúci zaplatenie dane z príjmov).

Zoznam Daňových úradov nájdete tu.

Ako môžem venovať 3 %?

V predošlom kalendárnom roku ste odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tejto činnosti potvrdenie (môže byť u jednej alebo viacerých organizácií). Vaše 3 % zo zaplatenej dane môžete poukázať prostredníctvom Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Potvrdenie o odpracovanom čase v rámci dobrovoľníckej činnosti je súčasťou príloh, ktoré predkladáte na Daňový úrad.

Ste fyzická osoba – živnostník?

Ako fyzická osoba, živnostník vypĺňate jedno z nasledujúcich daňových priznaní:

Alebo

Daňové priznanie je potrebné doručiť príslušnému daňovému úhradu a aj daň uhradiť (zväčša) do 31. marca 2024, v prípade, že ste nepredĺžili lehotu na jeho podanie.

Ste právnická osoba – firma?

Právnická osoba, firma, postupuje nasledovne:

  • V prvom kroku je potrebné si vypočítať 1 %, resp. 2 % zo zaplatenej dane. Jedná sa o maximálnu čiastku, ktorú je možné poukázať v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka pre jedného prijímateľa je 8,00 EUR.
  • V nasledujúcom kroku je potrebné prihliadať na to, či právnická osoba do termínu podania daňového priznania venuje na verejnoprospešné účely čiastku vo výške minimálne 0,5 % dane, v takomto prípade môžete darovať až 2 % dane. Splnenie podmienky verejnoprospešného účelu znamená, že právnická osoba sumu vo výške aspoň 0,5 % dane daruje organizácií, ktorá nie je zriadená pre účely podnikania. Môže sa jednať aj o inú organizáciu, ako tú, ktorej právnická osoba poukáže 2 % dane.
  • Nezabudnite daňové priznanie odoslať elektronicky do lehoty určenej na podanie daňového priznania a v tejto lehote je potrebné daň z príjmov aj uhradiť a to (zväčša) do 31. marca 2024.

Ak si želáte informovať nás o poukázaní Vami zvolenej sumy, resp. % dane z príjmu, zvoľte vo Vyhlásení, resp. Daňovom priznaní súhlas.

Prikladáme vám Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a Potvrdenie o podaní daňového priznania pre právnické osoby.

Viac informácií, ako venovať 2 % nájdete na webe: www.rozhodni.sk