Ochrana osobných údajov /GDPR/

Informačný list o GDPR

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „General Data Protection Regulation „(GDPR)“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Prevádzkovateľ:

/čl. 13 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Lesná 415/10,

086 33 Zborov

IČO: 50334981

Zodpovedná osoba:

/čl. 13 ods. 1 písm. b) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Lesná 415/10,

086 33 Zborov

email: gdpr@projektdomov.sk 

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom a právny základ:

/čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/

Podrobnosti sú uvedené v dokumente  „Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa“

Doba uchovávania:

/čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/

Je vždy vymedzená osobitným zákonom, na základe ktorého nezisková organizácia Projekt DOM.ov spracúva osobné údaje.

Podrobnosti sú uvedené v „Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa“.

Právo dotknutej osoby:

/čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/

Podrobnosti sú uvedené v „Poučenie o právach dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov“.

Dotknutá osoba má právo:

◈ na prístup k osobným údajom dotknutej osoby,

◈ na opravu osobných údajov dotknutej osoby,

◈ na výmaz osobných údajov dotknutej osoby,

◈ odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby,

◈ na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby,

◈ na prenosnosť údajov osobných údajov dotknutej osoby,

◈ namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby,

◈ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – sťažnosti je možné podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Žiadosti dotknutej osoby na odvolanie súhlasu, na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a namietanie je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (gdpr@projektdomov.sk). Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu dôveryhodne preukazujúca totožnosť dotknutej osoby.

Žiadosti zasielajte na adresu:

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Požiarnícka 17,

080 01 Prešov

alebo

email: gdpr@projektdomov.sk 

Dátum vytvorenia: 10. 05. 2016

Dátum aktualizácie: 01. 12. 2021


Poučenie o právach dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľanezisková organizácia Projekt DOM.ov
Identifikačné číslo organizácie (IČO)50334981
AdresaPožiarnícka 17, 080 01 Prešov
ŠtátSlovenská republika
Právna formaNezisková organizácia
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)Ing. Marián Zeman, štatutár
Zodpovedná osobaJana Pleuková

1/ Každá dotknutá osoba má právo získať od PREVÁDZKOVATEĽA potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak PREVÁDZKOVATEĽ  takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od PREVÁDZKOVATEĽA opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.); zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;  existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne PREVÁDZKOVATEĽ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

2/ Dotknutá osoba má právo byť informovaná PREVÁDZKOVATEĽOM o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. PREVÁDZKOVATEĽ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže PREVÁDZKOVATEĽ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. PREVÁDZKOVATEĽ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

3/ Dotknutá osoba má právo na to, aby PREVÁDZKOVATEĽ bez zbytočného odkladu opravil  nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4/ Dotknutá osoba má právo na to, aby PREVÁDZKOVATEĽ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. PREVÁDZKOVATEĽ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety ak sú zároveň splnené podmienky na takýto výmaz podľa ust. § 23 ods. 2 a 4 zákona č 18/2018 Z.z..

5/ Dotknutá osoba má právo na to, aby PREVÁDZKOVATEĽ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho PREVÁDZKOVATEĽOVI overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) PREVÁDZKOVATEĽ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, zákona č 18/2018 Z.z. a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane PREVÁDZKOVATEĽA prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6/ Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku okrem uchovávania môže osobné údaje PREVÁDZKOVATEĽ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu, alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí je PREVÁDZKOVATEĽ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

7/ Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla PREVÁDZKOVATEĽOVI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona č 18/2018 Z.z. a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

8/ Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatní ak

a)  je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a PREVÁDZKOVATEĽOM,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

9/ PREVÁDZKOVATEĽ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných PREVÁDZKOVATEĽOM na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.  Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku nie je PREVÁDZKOVATEĽ povinný vykonať ak,

a) PREVÁDZKOVATEĽ  prijal  primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,

b) PREVÁDZKOVATEĽ  prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby

c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; PREVÁDZKOVATEĽA je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

10/ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak takýto súhlas poskytla), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

11/ V prípadoch ak zmluvný vzťah uzatvorila v mene ostatných dotknutých osôb iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca, poverená osoba a pod.) PREVÁDZKOVATEĽ je povinná dotknutej osobe poskytnúť informácie o  zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

PREVÁDZKOVATEĽ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodov  1/ až 10/ predchádzajúcich odsekoch do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže PREVÁDZKOVATEĽ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. PREVÁDZKOVATEĽ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, PREVÁDZKOVATEĽ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.