Projekt: Od vylúčenia k inklúzii

Od vylúčenia k inklúzii

Od 1. júla 2023 realizujeme projekt Od vylúčenia k inklúzii. Aktivity projektu boli spolufinancované Európskou úniu v programe Impact Lab Nadácie Pontis.

Projekt podporuje aktívne občianstvo obyvateľov vo vylúčených komunitách a vytvára podmienky na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vylúčených skupín. V rámci podpory aktívneho občianstva sa zameriava predovšetkým na zapájanie MRK v procese vyjednávania v téme osobného vlastníctva a prístupu k právu na primerané bývanie. V procese odstraňovania nerovností sa zameriava na aktivity, ako napr. – vzdelávanie klientov (finančná. gramotnosť, rodinný rozpočet, a pod.), soc. poradenstvo, aktivity zamerané na búranie stereotypov a predsudkov medzi minoritou a majoritou, budovanie a udržiavanie partnerstiev s verejnými orgánmi, MVO a tiež na šírenie dobrej praxe v mimovládnom sektore.